Pekáreň Predajňa

Projekt s podporou EU
Viac info. viď nižšie
www.economy.gov.sk
www.siea.gov.sk
Info o výzve
Info o výzve

Vitajte na stránkach

pekárne

Jana Kučerová - Superpek
chleba
Predajňa

Stav pred realizáciou projektu:


V súčasnosti má firma objednávky prevyšujúce jej výrobnú kapacitu. Je nutné doplniť technologické vybavenie, zároveň je nutné obmeniť opotrebované, energeticky náročné zariadenia s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti.


Stav po realizácii projektu:


Po ukončení realizácie projektu sa dosiahne pozitívna zmena vo výrobných procesoch firmy. Automatizáciou sa zvýši produktivita práce, ktorá sa následne prejaví vo zvýšení pridanej hodnoty a tržieb. Dôjde k obstaraniu inovatívnych, moderných technológií šetrných k životnému prostrediu. Ekologicky optimalizované technológie umožnia minimalizovať množstvo odpadov, ako aj prašnosť prevádzky a dôjde ku zníženiu enegetickej náročnosti.

Predajňa

Ciele projektu:

Špecifické ciele (výsledky projektu):


Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra